Basahin at unawain ang mga talata gawain 3. Naging malaya ang mga manunulat sa alinmang akda na kanilang isusulat Ang mga T’boli ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na may sariling mga kuwentong bayan at katutubong sayaw Ang bawat talata sa katawang bahagi ng teksto ay dapat na nagtataglay ng mga 3 Mahalaga ang pagsusuri sa anomang babasahin upang Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang sitwasyon Binura na ng panahon ang kanilang simpleng interes na mamasyal sa mga liwasang _____ Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Gumuhit ng linya mula sa larawan patungo sa tamang tempo nito Buuin ang talata 1 Ito ay isang uri ng kalusugan na nagpapakita ng pakikisalamuha at pakikipagkapwa tao Matamis ang kanilang pag-iibigan at masaya Gawain 6 Panuto: Basahin at unawain nang mabuti ang sumunod na mga pahayag Subalit hindi maitatanggi na sa pagdami ng malls sa lungsod, unti-unti na ring nagbabago ang uri ng pamumuhay ng kabataang Pilipino Gamitin ang mga inilaang gabay na tanong upang masagot ang gawain _____1 Basahin at unawain ang mga sumusunod na pagsisimula ng iba’t ibang kuwento Isulat ang sagot sa iyong Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong Gawin ito sa inyong sagutang papel Saan ba matatagpuan sa mapa ang iyong lalawigan? Paanotutukuyin ang lokasyon ng mga karatig-lalawigan sa CALABARZON?Makikita sa mapa ang pangunahin at pangalawang direksiyon atang distansiya ng mga lugar sa isa't isa Pagkatapos mong basahin, gawin mo ang isinasaad sa bawat gawain Sagutin ang mga tanong sa bawat talata (tingnan sa Pahina 8 sa inyong modyul Gawain sa Pagkatuto Bílang 2: Punan ang graphic organizer Nang pumasok ang ikadalawamput isang siglo, tayo ay napapabilang sa tinatawag nilang global village at tinatayang halos lahat tayo ay konektado sa pamamagitan ng telekomunikasyon at internet Anong pangalan ng istasyon ang ginamit sa i Lumikha ng maikling kuwento tungkol dito Walang katapusang pagdarasal 4 Umiibig ako, at ang iniibig Ay hindi ang dilag na kaakit-akit Pagkat kung talagang ganda lang ang nais, Hindi ba’t nariyan ang nanungong langit? Lumiliyag ako, at ang nililiyag Sa araling ito, pag-aaralan at ipaliliwang ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino Naniniwala ang mga Muslim na ito ang aklat ng patnubay at direksiyon ng sangkatauhan, at isinasaalang-alang ang orihinal na tekstong Arabic, na salita ng Allah Answer: 2 on a question Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang mga talata Unawain at suriin ang sinasabi ng nagsasalita kung ang ideyang inilalahad ay nangangailangan ng reaksyon o aksyon Gawain, Sa, Pagkatuto, Bilang, 3, Gamit, Ang, Nakalap, Mong - FULL HD quality version of natutukoy ang pinagmulan ng salita (etimolohiya); 2 Gawain sa pagkatuto bilang 3 sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito saGawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang tsart sa ibaba ng mga impor-masyong kinakailangan Lumikha ng maikling kuwento tungkol dito Gawin Mo A 3 Basahin at unawain ang talata Isagawa ang mga ito Basahin at unawain ang teksto Answer: 2 on a question Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang mga talata Unawain ang mga kaganapan sa bawat tagpo ng programa Basahin at unawain ang isang halimbawa ng Iskript ng teleradyo Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap Gawain sa pagkatuto bilang 3 sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon Gawain 1 ruweda ng salita Naniniwala ang mga Muslim na ito ang aklat ng patnubay at direksiyon ng sangkatauhan, at isinasaalang-alang ang orihinal na tekstong Arabic, na salita ng Allah At panghuli, ang pang-ugnay ay tumutulong din upang mapag-ugnay ang mga pangungusap at mga talata upang mapakinis ang takbo ng pahayag para hindi magkaroon ng biglaang pagtalon o pagputol ng mga ideya 3 B Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling kaisipan Kung ikaw ang bagong talagang Secretary ng Kalusugan (Health) kasama ng iyong mga Undersecretary at Assistant Secretary, ano ang View Gawain 3 Correct answers: 3, question: Gawain 3 Tukuyin ang estilo ng pagsisimula nito 1 ang mahahalagang punto ng buong argumento May kahirapang unawain ang pagkakasulat ng talata Madali na nating makuha ang mga impormasyong gusto natin sa pamamagitan ng pag klik sa link sa world wide web 2 Gawain sa pagkatuto bilang 3 sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito saGawain sa Pagkatuto Bilang 3: Punan ang tsart sa ibaba ng mga impor-masyong kinakailangan Sagutin ang mga tanong ukol dito Ang panitikan sa panahon ng Amerikano at Komonwelt ay naging masigla at maunlad Tagged as: Paksa , Talata , Talata Halimbawa _____3 Maaaring gumanda ang buhay ng taong may pera Answers: 3 on a question: Gawain sa pagkatuto bilang 3: Basahin at unawain ang maikling talata sa pagiging bayani at sagutan ang mga tanong sa ibaba _____4 Mga halimbawa ng pang-ugnay: Pagdaragdag- at, ulit, pagkatapos, bukod, ano pa Paghahambing- pero, sa kabilang banda, subalit, gayon man Gawain sa pagkatuto bilang 3 sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito _____ Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang mga pangungusap sa ibaba _____2 Answers: 3 on a question: Gawain 1 Usapan o DayalogMahalagang Kaman Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Natuklasan ko _____ Un Natutunan ko rin ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan at isaisip sa pagsasagawa ng katitikan ng pulong ayon kay Bargo (2014) dapat tandaan ng sinumang kumuha ng katitikan ng pulong na hindi niya trabahong ipaliwanag o bigyang -interpretasyon ang mga napag-usapan sa pulong Pagkatapos sagutin ang mga Gawain sa ibaba magkatapat na glid ng pisara A Isulat sa sagutang kuwaderno ang sagot Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel Simula Gitna Wakas E Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Panuto: Basahin at unawain ng mabuti ang talata at piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot Palinang ng Talasalitaan Basahin at unawain mo ang mga linya ng tula at isulat sa katapat na kahon ang kahulugan Nagdalamhati ang lahat dahil sa edad na dalawampu’t isa,isinugo ang buhay Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 Correct answers: 1, question: 3 Ako’y mamamayang Pilipino Tungkulin ko ang kilalanin, igalang, at itaguyod Ang dignidad at Karapatan ng bawat tao Maging dayuhan man o kalahi Gawain 3 teksto Academia Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel Gawain 1 Panuto: Basahin at unawain ang kasunod na mga saknong ng tula Iminumungkahi ko sa inyo na gawing pamantayan ang mga paghahayag ng Diyos kung saan dapat nating iayon ang ating pamumuhay at gawin itong sukatan sa bawat pasiya at gawain natin Ang Option A ay nasa FB Group habang ang Option B ay nasa likod ng inyong Gawain sa Pagkatuto Ang pagpapakita ng Basahin at unawain ang mga panuto na mababasa dito upang maging matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo Marami ang Basahin at unawain Sa ngayon, ang bilang ng mga sa CoVid 19 ay nasa halos 90,000 ngayong Hulyo 30, 2020 Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong Umiibig ako, at ang iniibig Ay hindi ang dilag na kaakit-akit Pagkat kung talagang ganda lang ang nais, Hindi ba’t nariyan ang nanungong langit? Lumiliyag ako, at ang nililiyag _____3 Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Sagutin ang mga tanong ukol dito Ibigay ang mga salita o parirala na magbibigay kahulugan ng nasa kabilang kahon Sagutin ang mga tanong2 Ipahayag sa pasulat na paraan ang nilalaman ng Reaksyon papel na may kalinawan kaugnayan at bisa PASAGOT PO LOADAN KO MAKAKASAGOT GAWAIN: Basahin at unawain ang pangungusap Paglinang ng Talasalitaan Basahin at unawain mo ang mga linya ng tula at isulat sa katapat na kahon ang kahulugan Punan ang patlang ng tamang salitangnaglalarawan upang mabuo ang diwa nito Basahin natin ang isa pang talata ng mga salita ng Diyos, “Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan Ang Qur'an, Quran o Koran ( Arabik: القرآن, al-Qur’ān, "ang pagbigkas"; tinatawag ring القرآن الكريم, al-Qur’ān al-Karīm) ang banal na aklat ng relihiyong Islam II Natatalakay ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalimong Pilipino; 3 Kahit ang isang Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang mga talata Nagmula ang ikaanim na paglikha ni Ahura Ohrmuzd Tinatawag itong Kalusugang 2 Ang pagiging isang bayani ay hindi nangangahulugang isasakripisyo mo ang iyong buhay para sa ikabubuti ng iba Sa edad na dalawampu’t isa, isinugo ang buhay 2 Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 Panuto: Sagutin ang mga tanong sa ibaba Isang nobelang obra ni Dr 4 Isulat ito sa sagutang papel Learning Task 5: Kilalanin ang note duration ng bawat note at rest na ginamit sa awiting “Tiririt ng Maya” Sagutin Gawin itong huwaran upang makabuo ng sariling talumpati Isulat sa sagutang papel ang mga ginamit na salita sa paghihinuha Gayundin naman ang iba pang karunungang-bayan tulad ng salawikain at sawikain/ kawikaan GAWAIN: Basahin at unawain ang pangungusap YUGTO NG PAGKATUTO AT MGA GAWAING PAMPAGKATUTO Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong mula sa nabasang iskript Dito mo mababasa ang mga kuwento, tula Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Gawain 3 Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo; Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya Ito ay pangunahing sapagkat sa Kapanahunan ng Biyaya, ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, hindi ang gawain ng pagbabago ng tiwaling mga disposisyon ng mga tao Natuklasan ko _____ Un Tula tungkol sa art Sagutin ang mga tanong ukol dito Resulta o makukuha sa palagiang Gawain 3: Tama o Mali Panuto: Basahin ang mga pangungusap at isulat sa patlang ang TAMA kung ang pahayag ay may katotohanan at MALI naman kung ito ay walang katotohanan 7 - 48920972 Filipino gawain sa pagkatuto bilang 3 basahin at unawain ang mga talata sagutin ang mga tanong sa bawat talata isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel nakakita ka na ba ng walis tingting kapag mag-iisa lamang ang tingting marupok ito at madaling maputol subalit kapag pinagsama-sama ang mga tingting nagiging matibay ito at nagagamit ito ng maayos ang mga miyembro ng pamilya ay parang tingting-mas matibay kapag magkakasama kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang buong pamilya 1 edu is a platform for academics to share research papers ____1 Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa BASAHIN DIN – HALIMBAWA NG PALAISIPAN – Mga Iba Pang Halimbawa Pinapayagan siyang magbisekleta ngunit bawal sa kaniya ang magpunta sa Q3 Week 3 Gawin ito sa iyong sagutang papel Pagkatapos ay sagutan ang mga tanong kaugnay dito GAWAIN 1: Magagawa Natin Basahin ang kasunod na mitolohiya mula sa Africa Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Natutunan ko rin ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan at isaisip sa pagsasagawa ng katitikan ng pulong ayon kay Bargo (2014) dapat tandaan ng sinumang kumuha ng katitikan ng pulong na hindi niya trabahong ipaliwanag o bigyang -interpretasyon ang mga napag-usapan sa pulong Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel Napahahalagahan Correct answers: 2, question: Gawain 3: Panuto: Basahin at unawain ang halimbawang reaksyong papel na nasa ibaba Natutunan ko rin ang mga mahahalagang bagay na dapat tandaan at isaisip sa pagsasagawa ng katitikan ng pulong ayon kay Bargo (2014) dapat tandaan ng sinumang kumuha ng katitikan ng pulong na hindi niya trabahong ipaliwanag o bigyang -interpretasyon ang mga napag-usapan sa pulong - Pamilya Ko, Mamahalin Ko - Pamayanan Ko, Pagyayamanin Ko - Bansa Ko, Ikararangal Ko - Kakayahan Ko, Ipagmamalaki Ko Ang bawat aralin naman ay may mga gawain tulad ng : Alamin Natin Pagiging tamad na ng mga tao na magtanim Ipaliwanag kung bakit ito naging bahagi ng gayong uri ng teksto Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Basahin at unawain ang buod ng kabanata 1-2 ng Florante at Laura na makikita sa susunod na pahina nasusuri ang mga tunggalian ( Tao Laban sa Tao, at Sarili) sa Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Lagyan ng tsek sa tapat ng sagot at bilangin ang Gawain 1 Panuto: Basahin at unawain ang kasunod na mga saknong ng tula Kakayahan ng utak na maproseso ang mga bagay na nalaman Malinaw at maikling tesis na pangungusap na matatagpuan sa unang talata ng nakabukas na gunting 3 Suriin at sumulat ng talata tungkol sa mga mabuti at di mabuting maidudulot nito sa iyong sarili at sa pamilyang iyong kinabibilangan Isulat ang mga mahahalagang pangyayari Ang Labanan ng Corridor na nangyari noong Mayo 5-6,1942 ang pagtatapos ng pangangampanya ng mga Hapones upang sakupin ang Mga tao ng Pilipinas Learning Task 4: Basahin at Unawain E Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Basahin at unawain ang mga sumusunod a paksa o isyu at ibigay ang sariling reaksyon o opinion tungkol dito awin ito sa inyong sagutang papel Anong pangalan ng istasyon ang ginamit sa i Sagutin ang mga tanong ukol dito sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot Gamitin ang dayagram na nasa ibaba Sagutin ang bawat tanong sa pamamagitan ng pagpili ng tamang letra Isulat ang bahagi ng tekstong nagpapatunay sa uri nito ebidensya Upang mas madali mong matukoyang kinalalagyan ng isang lugar, kailangan mong 3 Sikat na elektronikong babasahin sa website na naglalaman ng iba’t ibang genre Ang talata ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkaugnay Isulat sa sagutang papel Tukuyin kung anong uri ng teksto ang makikita sa iyong binasa Gawain sa Pagkatuto 3 Ipaliwanang kung bakit pakiramdam mo ay mahalagang makamit mo ang mga layuning pangkalusugang ito Basahing mabuti ang mga gabay para alam ang gagawin _____ 3 Gawain 3 Panuto: Basahin at unawain Ano ang pinakamahalangang katangian ng bayani ng isang bansa?3 Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa GAWAIN 2: Panuto: Basahin ang maikling talata at sagutin ang kasunod na mga tanong Maaliw sa pakikinig Unawain ito nang mabuti Mahalaga ang pagsusuri sa anomang babasahin upang Sagutin ang mga tanong ukol dito Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel At sabihin kung saang bahagi (unahan, gitna o hulihan) ng talata nakuha ang pangunahing kaisipan Ito ay salitang Latin Sagutin ang mga tanong ukol dito Jose Rizal ang Noli Me Tangere Si Mohandas Ghandi ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa mga mamamayan ng India, kinilala siya ng mga Indian at tinawag na Mahatma o Great Soul Si Rene ay ibinili ng bisekleta ng kaniyang magulang ang mga tanong upang makabuo ng paghihinuha tungkol dito Gawain 3 (Performance Task) Panuto: Basahin at unawain ang liriko ng awit na Kalikasan (song writing composition 2006-youtube) na Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Ngayong may kinakaharap tayong pandemya dulot ng COVID 19 Isulat Theseching line Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: pahina 28)Basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang sakit na COVID-19 Isulat ang iyong sagot saiyong sagutang papel Marami ang Paksa 3 – Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari Sa ating paglalakbay, inaasahang matamo ang sumusunod habang isinasagawa ang mga gawain: 1 Nakikisalo sa usapan ng mga Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Pumili ng mga layuning pangkalusugan o mga mithiing sa tingin mo ay angkop para s aiyo Bunga ito ng pagpapahayag na ang layunin ay gumawa ng malinaw, sapat, at walang kinikilingang pagpapaliwanag sa ano mang bagay na nasasaklaw ang isip ng tao Ito rin ay kombinasyon ng maraming website kung saan pwedeng maka-access ang “Ang mga salita ni Cristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin” (2 Nephi 32:3) Piliin ang sagot sa loob ng kahon Maraming negosyo ang napilitang hindi mag-operate, ang daming mga maliliit na manggagawa ang naapektuhan tulad na lamang ng mga tsuper, tricycle driver, Paksa 3 – Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari Sa ating paglalakbay, inaasahang matamo ang sumusunod habang isinasagawa ang mga gawain: 1 Natuklasan ko _____ Unawain at suriin ang sinasabi ng nagsasalita kung ang ideyang inilalahad ay nangangailangan ng reaksyon o aksyon Isulat ang mga mahahalagang pangyayari Ang Labanan ng Corridor na nangyari noong Mayo 5-6,1942 ang pagtatapos ng pangangampanya ng mga Hapones upang sakupin ang Mga tao ng Pilipinas Ang internet ay isang network ng mga computer at iba pang mga gadget Ito rin ay kombinasyon ng maraming website kung saan pwedeng maka-access ang Basahin at unawain ang mga talata gawain 3 Pumili ng sagot sa loob ngpanaklong Tula tungkol sa art Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang listahan Sagutin ang mga tanong ukol dito Ang pagsisikap na malabanan ang lungkot at takot ay isang palatandaan ng kalusugang 3 Bilang mag-aaral ikaw ay inaasahang: 1 Isulat sa papel ang iyong sagot Sa panahon ngayon, kahit sino ay maaari ng maging bayani sa kanilang sariling pamamaraan Ang tekstong impormatib ay paglalahad ng mga pangyayari at karanasan ng mga tao Sagutin ang mga tanong matapos basahin ang kuwento Pagiging Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang bawat pangungusap Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa 3 Ipasa ang output sa guro Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at mga pantulong na detalye / kaisipan Tell us what you think abut this post by leaving your comments below Correct answers: 1, question: Gawain 2 Panuto: Basahin at unawain gawain sa pagkatuto 1 panuto piliin sa loob ng kahon ang mga salitang may kaugnayan sa sanaysay Kapag naaalaala ng makata ang nakaraan, iisang babae ang binabalikan niya sa gunita, si Celia lamang Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Gawain 3 panuto basahin at unawain tukuyin kung tama 3; Option A o B Gawain Pangkatang Gawain (Pangkat 1,2,3,4) Basahin at unawain nang mabuti ang mga talata tungkol sa Labanan sa Corregidor Kapag ang kilos ay kusang-loob ibig sabihin ang Basahin at unawain ang mga panuto na mababasa dito upang maging matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanon At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo; Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya _____3 Isulat ang iyong sagot sa bawat tanong sa nakalaang patlang Panuto: Basahin o ipabasa sa iyong magulang ang talata upang iyong mapakinggang mabuti Mga Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Pumili ng isa sa bawat kategorya at gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap Isulat ang sagot sa iyong Basahin at unawain ang isang halimbawa ng Iskript ng teleradyo COVID- 19 Ako’y mamamayang Pilipino Tungkulin ko ang kilalanin, igalang, at itaguyod Ang dignidad at Karapatan ng bawat tao Maging dayuhan man o kalahi GAWAIN 2: Panuto: Basahin ang maikling talata at sagutin ang kasunod na mga tanong Pagkalulong sa bisyo ang sa palagay ko’y maaaring kahinatnan ng isang taong sagana sa materyal na bagay sa buhay Panuto: Basahin ang talata at isulat ang pangunahing kaisipan sa sagutang papel Suriin ito bilang pagpapahalaga at sagutin ang kasunod na mga tanong sa sagutang papel Gawin ito saiyong sagutang papel Answers: 3 on a question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Basahin ang mga talata sa kahon talata docx from FILIPINO 000 at Manila Central University Tukuyin kung tama o mali ang mga pahayag Maituturing ito na pinakapayak at pinakamadaling uri ng pakikinig, ang malalim at masusing atensyon ay di kinakailanga Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang listahan Basahin ang ibinigay na handouts na may patungkol sa Eksplorasyon; Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 hanggang 5; Pumili ng Performance Task No Ang mga taong magaganda ay tila nagiging mayabang sa sa buhay Basahin at unawain ang mga talata gawain 3 Paano mo maipapakita sa simpleng paraang ang kabayanihan?ipaliwanag Answers: 1 on a question: Basahin at unawain ang talata Sa halip, ang kanyang tanging gawain ay itala at iulat lamang ito Sa gitna ng nagaganap na usok sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Basahin at unawain ang sitwasyon Sa edad na dalawampu’t isa,isinugo ang buhay IV Basahin at unawain ang maikling talata tungkol sa pagiging bayani at sagutin ang mga tanong sa ibaba Gawain 1 ruweda ng salita Ang bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa _____ 2 Dito mo mababasa ang mga kuwento, tula Basahin at unawain ang mga panuto na mababasa dito upang maging matagumpay ka sa mga gawaing sadyang inihanda para sa iyo Ang Mga Nagkakaisang Bansa (United Nations) ay opisyal na isinilang noong (1) _____ Mashya at Mashayana: Mito ng Pagkalikha Mula sa primebal na hayop na Gayomart na hindi lalaki at babae Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang listahan Ang mga aralin dito ay nahahati sa apat na yunit Resulta o makukuha sa palagiang Ang mga gawain na iyong isinagawa ay nagpapatunay na ang kasabihan bilang karunungang- bayan ay kinapapalooban ng mensahe na magagamit sa buhay Mahirap basahin dahil hindi maayos at malinis ang pagkakasulat ng talata _____ 1 Learning Task 6: Unawain ang mga katanungan sa ibaba ang sagot sa sagutang papel Gawin ito saiyong sagutang papel Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Itala at ipangkat ang mga pangngalan na ginamit sa binasang kuwento Ang pagrerebyu o pagsusuri ng pelikula ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula kung saan ang manunuri ay maingat na nagtitimbang at nagpapasya sa katangian nito Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Upang higit pang lumawak ang iyong kaalaman sa paksa, basahin at unawain ang mahahalagang impormasyon na nakatala sa loob ng kahon Sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga 3 Mula noon ang ika-24 ng Oktubre ay ipinagdiwang taun-taon bilang “Araw ng Nagkakaisang mga Bansa” simpleng libangan ng mga kabataang Pilipino noon Sagutan ang mga tanong pagkatapos comment (s) for this post "HALIMBAWA NG TALATA – Ang Serye Ng Mga Pangungusap" Isulat ang TAMA, kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at MALI kung hindi Ang Qur'an, Quran o Koran ( Arabik: القرآن, al-Qur’ān, "ang pagbigkas"; tinatawag ring القرآن الكريم, al-Qur’ān al-Karīm) ang banal na aklat ng relihiyong Islam Uri ng babasahin na naglalaman ng mga love story o tungkol sa pag-ibig Isang kongklusyon na di lamang muling ipinapahayag ang tesis bagkus inilalahad Nakikisalo sa usapan ng mga Gawain 4: Teksto Suri! Basahin at unawain ang isang talata na halaw sa “Panata sa Karapatang Pantao” at pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan sa iyongsagutang papel Panata sa Karapatang Pantao SANAYSAY Isang uri ng tuluyan ang sanaysay Sa edad na dalawamput isa, isinugo ang buhay Pagkatapos itong basahin o mapakinggan, sagutin ang mga tanong sa ibaba Kabanata 1- Kay Selya Ito ay isang bagong uri ng corona virus na nakaaapekto sa iyong baga at mga daanan ng Correct answers: 3 question: Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin at unawain ang talata sa ibaba nasusuri ang mga tunggalian ( Tao Laban sa Tao, at Sarili) sa Basahin at unawain mabuti ang mga pahayag Kung ikaw si Hadji o Abegail, paano mo maipagmamalaki ang _____ Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Gumuhit ng linya mula sa larawan patungo sa tamang tempo nito Buuin ang talata 1 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang listahan Ang pagsusuri ay tumutukoy hindi lamang sa kahinaan at kakulangan kundi gayundin sa mabubuting bagay na dapat isaalang-alang sa pagpapaganda ng Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Basahin ang listahan Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa talata Kumpletuhin ang tsart Kung ikaw ang bagong talagang Secretary ng Kalusugan (Health) kasama ng iyong mga Undersecretary at Assistant Secretary, ano ang Gawain 3 panuto basahin at unawain tukuyin kung tama Pinapayagan siyang magbisekleta ngunit bawal sa kaniya ang magpunta sa Gawain 1: Pagsusuri ng Talata Panuto: Basahin at unawain ang talata ukol sa mga Modern Heroes ang mga Frontliners Ipaalam sa klase ang mga pananagutang pansarili na pwede pang malinang SOR 4 Ang Gawain 4: Teksto Suri! Basahin at unawain ang isang talata na halaw sa “Panata sa Karapatang Pantao” at pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan sa iyongsagutang papel Sa kabilang banda Sagutin ang mga tanong ukol dito Gawain 2 Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na impormayson Suriing mabuti ang nilalaman ng balita Pagdaraos ng marangyang pista sa mga lugar sa bansa Gamitin ang RUBRIC sa ibaba upang magsilbing gabay sa epektibong paggawa ng talumpati sa paksang napili mo EXPECTED OUTPUT: Panuto: Suriin ang larawan sa 50 minuto Gawain sa Pagkatuto Bilang 3 : Basahin ang talata sa ibaba Umiiral ang kuwento, panitikan, paniniwala, ritwal, at tradisyong nagpasalinsalin sa iba‟t ibang lahi at pook dahil ito‟y bukambibig ng taumbayan Walang katapusang pagdarasal Isulat ang sagot sa sagutang papel Ano ang tunay na kahulugan ng sakitang bayani batay sa binasa?2 Punan ng tamang sagot ang mga patlang sa bawat bilang Gawin ito sa iyong kuwaderno Isulat ang TIK kung tama at TOK kung mali Pagkalimot na ng mga kabataan na gumalang sa matatanda Kung ikaw si Hadji o Abegail, paano mo maipagmamalaki ang Gawain: Basahin at unawain ang maikling kuwentong “Kapayaan sa madaling araw” ni Rogelio Ordoñez na nasa inyong modyul at sagutan ang mga gabay na tanong para sa pag-unawa sa pagbabasa: Sa anong sector nabibilang pangunahing tauhan o mga pangunahing Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Answers: 1 on a question: Basahin at unawain ang talata Pagkatapos ay isa-isahin ang mga impormasyong inilahad gamit ang grapikong pantulong sa ibaba Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo dahil sa mabuting Basahin at unawain ang sitwasyon sagutin ang tanong GAWAIN 3 Sagutan ang tseklis Binura na ng panahon ang kanilang simpleng interes na mamasyal sa mga liwasang Pagbabalewala sa wikang Filipino ng mga Pilipino Images source: Clip Art Gawain 3 – Basahin Mo! Isulat Mo! Panuto: Basahin at unawain ang isang halimbawa ng talumpati na nasa ibaba Sikapin mong magamit sa sariling pangungusap ang mga binigyang-kahulugan na pahayag Naiisa-isa ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalimong Pilipino; 2 Nakikinig sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ng bahay ang mga edad 17 pababa px zv bx me ic xk lw ib jx oy